Poštovane kolegice, poštovani kolege,

obavještavamo vas kako je prošao rok za slanje sažetaka za našu Regionalnu studentsku konferenciju Mladi turkolozi, prvu takve vrste koja će se održati u četvrtak, petak i subotu 20., 21. i 22. svibnja/maja 2021. g.

Najkasnije do 10. svibnja/maja dobit ćete na mail adresu koju ste naveli kao svoj kontakt informaciju o prihvaćanju rada te program konferencije uključujući detalje o način priključivanja mrežnim putem, za one sudionike koji će izlagati mrežno.

Do 1. lipnja/juna potrebno je poslati cjelovit tekst (gotovi rad) na adresu kst.ffzg@gmail.com. Rad je moguće poslati i ranije, ali smo ostavili mogućnost da uzmete u obzir i komentare s eventualne rasprave nakon izlaganja.

Molimo Vas da prilikom pisanja rada obratite pozornost na sljedeće:

  • rad mora opsega od 3000 do 8000 riječi (uključujući priloge)
  • prored 1.5, font Times New Roman, veličina 12 (dvanaest)
  • sva margine moraju biti 2.5 cm, a poravnanje obostrano
  • stranice moraju biti numerirane
  • za citiranje i parafraziranje treba koristiti APA način citiranja (6. verzija)
  • obratite pozornost na to da fotografije i skice koje koristite budu visoke razlučivosti

Cjeloviti tekst rada treba poslati u Wordu (.doc ili docx). Radovi koji budu poslani u formatu .pdf neće biti uvršteni u razmatranje za zbornik.

Na prvoj stranici rada treba biti ime i prezime autora, titula (institucija i kontakt informacije bilježe se u fusnoti), naslov rada, sažetak (do 150 riječi) i ključne riječi. Naslov rada, sažetak i ključne riječi trebaju biti napisane na dva jezika (jedan južnoslavenski i jedan od dvaju preostalih radnih jezika – dakle turski ili engleski). Radovi koji ne budu imali napisan sažetak na drugom jeziku neće biti uvršteni u zbornik.

Sve reference navedene u tekstu moraju biti navedene u popisu literature, a svaka referenca u popisu literature treba biti parafrazirana/citirana u tekstu. Molimo da obratite pozornost da referenca na oba mjesta bude istovjetno napisana.

Svi radovi trebaju biti napisani u skladu s pravopisnom normom jezika na kojemu su pisani, a radni jezici su: bosanski, engleski, hrvatski, srpski i turski.

Prilikom odabira radova koji će biti uvršteni u zbornik obratit će se pozornost na: sklad naslova rada i samoga sadržaja, korištenu literaturu, metodu rada/istraživanja, sklad između metode rada i zaključka, način pisanja (činjenična i pravopisna točnost te stil), doprinos rada budućim istraživanjima i ažurnost teme, literature i sl.

Svi će radovi biti skenirani kroz sustav protiv plagiranja. Sudionici u čijim se radovima prepoznaju plagirani dijelovi neće biti pozvani na konferenciju, a radovi im neće biti uvršteni u zbornik radova.

Tags: , , , , , , ,

Odgovori