Prošao je rok za sažetke za studentsku konferenciju

Poštovane kolegice, poštovani kolege,

obavještavamo vas kako je prošao rok za slanje sažetaka za našu Regionalnu studentsku konferenciju Mladi turkolozi, prvu takve vrste koja će se održati u četvrtak, petak i subotu 20., 21. i 22. svibnja/maja 2021. g.

Najkasnije do 10. svibnja/maja dobit ćete na mail adresu koju ste naveli kao svoj kontakt informaciju o prihvaćanju rada te program konferencije uključujući detalje o način priključivanja mrežnim putem, za one sudionike koji će izlagati mrežno.

Do 1. lipnja/juna potrebno je poslati cjelovit tekst (gotovi rad) na adresu kst.ffzg@gmail.com. Rad je moguće poslati i ranije, ali smo ostavili mogućnost da uzmete u obzir i komentare s eventualne rasprave nakon izlaganja.

Molimo Vas da prilikom pisanja rada obratite pozornost na sljedeće:

  • rad mora opsega od 3000 do 8000 riječi (uključujući priloge)
  • prored 1.5, font Times New Roman, veličina 12 (dvanaest)
  • sva margine moraju biti 2.5 cm, a poravnanje obostrano
  • stranice moraju biti numerirane
  • za citiranje i parafraziranje treba koristiti APA način citiranja (6. verzija)
  • obratite pozornost na to da fotografije i skice koje koristite budu visoke razlučivosti

Cjeloviti tekst rada treba poslati u Wordu (.doc ili docx). Radovi koji budu poslani u formatu .pdf neće biti uvršteni u razmatranje za zbornik.

Na prvoj stranici rada treba biti ime i prezime autora, titula (institucija i kontakt informacije bilježe se u fusnoti), naslov rada, sažetak (do 150 riječi) i ključne riječi. Naslov rada, sažetak i ključne riječi trebaju biti napisane na dva jezika (jedan južnoslavenski i jedan od dvaju preostalih radnih jezika – dakle turski ili engleski). Radovi koji ne budu imali napisan sažetak na drugom jeziku neće biti uvršteni u zbornik.

Sve reference navedene u tekstu moraju biti navedene u popisu literature, a svaka referenca u popisu literature treba biti parafrazirana/citirana u tekstu. Molimo da obratite pozornost da referenca na oba mjesta bude istovjetno napisana.

Svi radovi trebaju biti napisani u skladu s pravopisnom normom jezika na kojemu su pisani, a radni jezici su: bosanski, engleski, hrvatski, srpski i turski.

Prilikom odabira radova koji će biti uvršteni u zbornik obratit će se pozornost na: sklad naslova rada i samoga sadržaja, korištenu literaturu, metodu rada/istraživanja, sklad između metode rada i zaključka, način pisanja (činjenična i pravopisna točnost te stil), doprinos rada budućim istraživanjima i ažurnost teme, literature i sl.

Svi će radovi biti skenirani kroz sustav protiv plagiranja. Sudionici u čijim se radovima prepoznaju plagirani dijelovi neće biti pozvani na konferenciju, a radovi im neće biti uvršteni u zbornik radova.

Odgovori