‘Genç Türkologlar’ Türkoloji Öğrencileri Bölgesel Öğrenci Konferansı 


Projenin Amacı

            Bu projenin amaçlarından bahsederken öncelikle 2019 yılının Zagreb Üniversitesi Felsefe Fakültesi Türkoloji Kürsüsünün kuruluşunun 25’inci yılı olduğu ve Türkoloji Kürsüsünün nezdinde faaliyet gösteren ve çalışmalarını son iki senede yoğunlaştıran Türkoloji Öğrencileri Kulübü’nün bu sene 12’nci yaşına girdiğini belirtmek gerekmektedir. Burada, genç bir kürsüden ve daha da genç bir öğrenci kulübünden söz edilmektedir. Zagreb mezunu Türkologlardan çok azının akademik çalışmalar yaptığı göz önünde bulundurulduğunda bu projenin temel amaçları arasında bilimsel çalışma/araştırmaya yönelik olumlu ortamın oluşturulması ve akademik yazmaya teşvik etme olduğu özellikle vurgulanmaktadır.

            Aralarında bazı isim farklılıkları olsa da dünyanın dört bir yanında (Türkoloji Kürsüsü, Türk Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı gibi değişik isimler altında) Batı Avrupa, Amerika, post Sovyet ülkeleri ve Türkiye’deki ama aynı zamanda Balkanlardaki Türkolojilerin farklı alanlara yönelik ilgisi vardır. Ülkeden ülkeye bağlı, fazla ya da az yayılmış, bu bölgedeki Türkolojilerin ana bağlantısı olan Osmanlı mirası farklı müfredatlar içinde eşit olmayan derecede mevcuttur.

            Sırbistan, Bosna Hersek ve Hırvatistan’daki Türkoloji ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin benzerlikleri ve farklılıkları göz önünde bulundurulduğunda bu alanda ilk örneği olacak olan bu bölgesel öğrenci konferansının bir diğer amacı da adı geçen tüm bölümlerden mezun olan ya da olacak öğrencilerin iş dünyasına katılımıdır. İş dünyasının ihtiyacına yönelik olarak Türkoloji bölümlerinden mezun olan öğrencilerden beklentileri, bu alanda neler yapıldığı, müfredatı yeni eğilimlere göre ne derecede değiştirmek gerektiği gibi sorunları konu edinmektedir. Türkoloji öğrencileri, (yeni) mezun olan Türkologlar yani kariyerini Türkoloji ile yapmakta olanların bu sorulara cevap aramaları gerekmektedir, çeşitli üniversitelerden bir araya gelecek hocaların katılımı ise daha geniş bir resmin oluşturmasına vesile olacaktır.

            Bölümler, fakülteler ve üniversiteler arasındaki diyaloğun kuvvetlenmesi ve tecrübe paylaşımı öğrenim kalitesinin gelişimine imkân sağlayacağı gibi akademik iş birliğine aşağıdaki hususlarda yeni pencereler açacağı değerlendirilmektedir:

 1. Türkoloji Öğrencileri Kulübü üyeleri yani Türkoloji öğrencileri arasında;
 2. Türkoloji’nin herhangi bir alanına ilgisi olan Felsefe Fakültesinin diğer tüm öğrencileri arasında;
 3. Başta Zagreb olmak üzere çalışmalarını ve araştırmalarını Türkoloji ile bağdaştırabilecek diğer tüm Hırvat fakülteleri öğrencileri arasında;
 4. Kulüp ve üst kurumu olan Türkoloji Kürsüsü ve Fakültenin tüm idari organlarının arasında;
 5. En son ve en önemli olan Bölgedeki farklı fakülte ve üniversitelerden gelen diğer öğrenciler ve hocalar arasında.

            Öğrenciler, uzun süren konferans organizasyonunda aktif yer alarak ekip çalışmasının öneminin farkına varacaklar, Fakülte ve Üniversite organlarıyla ilişkilerini ilerleteceklerdir. Bu konferansın, Bölgenin farklı yerlerinden gelen konuşmacıların katılımıyla güzel bir geleneğe dönüşme inancı konferansın bir diğer gayesidir.

Proje Açıklaması

            Kulüp üyeleri; 2018 Nisan’ında Tüzüğün 10’uncu ve 12’nci Maddeleri gereğince Kulübün canlandırılmasını ve aktifleştirilmesini önceleyerek son iki senede (Tüm öğrencilerin tanışması, Kulüp ve üst kurumu olan Türkoloji Kürsüsü ve Zagreb Felsefe Fakültesi arasındaki uyumun oluşturulması ve güçlendirilmesi, Türkiye Cumhuriyeti Zagreb Büyükelçiliği, Türkiye İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı-TİKA, Hırvat-Türk Dostluk Derneği ve benzerleri ile bağ oluşturulması gibi) ön şartları sağlandıktan sonra uzun bir planlamadan sonra konferans organize etme fikri ortaya çıkmıştır.

            Güneydoğu Avrupa’daki Türkoloji Bölümlerinin özel olduğunu kabul etmemek zordur; Türkçenin çok aktif bir şekilde konuşulmadığı, Osmanlı mirası ile zengin ve aynı zamanda  Türkiye ile başarılı ekonomik ilişkileri olan ülkelerde, tüm Felsefe Fakültelerinde Türkoloji Bölümleri çok özeldir ve benzerini bulmak zordur.

            Komşu ülkelerdeki farklı üniversitelerde benzer bölümlerden mezun olacak ve aynı meslekte çalışacak öğrencilerin böyle bir konferansta tanışması,

 • Fakülteler arası iş birliğinin gelişmesi ve ilerletilmesine yönelik ortamın oluşmasına;
 • Türkologların ve öğrenci görüşlerinin desteklenmesi, geliştirilmesi ve teşvik edilmesine;
 • Kazanılan bilgilerin yükseltilmesi ve öğrencilerin eğitim, kültürel ve diğer ilgi alanlarına ulaşılmasına yönelik bakışın geliştirilmesine;
 • Öğrenci standardı ve sosyal statü ile ilginin değerlendirilmesine;
 • Disiplinlerarasılığın öneminin vurgulanmasına ve tüm fakültelerde çalışma kalitesine teşvik edilmesine;
 • İş dünyasının ihtiyaçlarını takip ederek Bölümün temel müfredatını bozmadan öğretim içeriğinin uygulanması ve genişletilmesine ve
 • -Çok önemli- araştırma ve akademik yazmaya teşvik edilmesine

Vesile olacaktır.

Üzerinde çalışabilecek beş ana başlık bulunmaktadır:

 • Türkoloji (Balkanlar, Avrupa ve Türkiye gibi dünyanın farklı yerlerindeki Türkoloji araştırmaları)
 • Eski ve Çağdaş Türk Halkları (Türk Halkalarının tarihi, somut ve somut olmayan kültürel miras),
 • Türk Dili (Fonetik, Fonoloji, Morfonoloji, Morfoloji, Sözbilimsel ve Anlambilimsel Alanlar; Kıyaslama ve karşılaştırma, Tercüme; Öğretme),
 • Edebiyat (İslamiyet’ten Önceki Türk Edebiyatı, İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı, Osmanlı Edebiyatı, Çağdaş ve Modern Türk Edebiyatı, Güneydoğu Avrupa ülkelerinin milli edebiyatlarında Türk edebiyatının izleri),
 • Tarih (Osmanlı İmparatorluğu tarihi, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi).

            Türkoloji Bölümlerinden bahsederken ve -Türkoloji Bölümleri ile Türk Dili Edebiyatı Bölümleri arasındaki farkı göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Belgrad’daki Şarkiyat Bölümü 1926 ve Saraybosna’daki Oryantal Dilleri Bölümü 1950 yılında kurulmuş; 1994 yılında kurulan Zagreb’deki Türkoloji Bölümü diğerlerine kıyasla oldukça gençtir. “Genç Türkologlar Öğrenci Konferansında” aralarında hem konuşmacı hem de dinleyici olacak çoğu öğrenci büyük ihtimalle ilk defa akademik söylemlerle tanışma fırsatı bulacaktır. Beklenen sadece öğrencilerin değil, aynı zamanda farklı üniversitelerden gelen hocaların da katılımıyla öğrenci-hoca uyumunun yaratılması, sunum sonraki tartışmalar, sağlıklı bir atmosferde eleştirel düşünmeyi ve farklı yöntemlerin, teorilerin varlığının fark edilmesi öğrencilerde akademik bakış açısı oluşturacaktır.

            İleride belki de geleneksel bir proje olarak gerçekleşmeye devam edecek bu Konferans, gelecekte de araştırmalarını tanıtmayı, yeni yöntemleri keşfetmeyi ve bilgi edinmek isteyenleri bilgi alışverişini sağlayacak, bilimsel araştırma çalışmalarını ve profesyonel gelişimi teşvik edecek şekilde potansiyel mesleki iş birliğinin merkezi olacaktır.

Uygulama Planı

            Daha önce belirtildiği gibi Kulüp Meclisinin Oturumlarının raporlarından da anlaşılacağı üzere tüm Balkanlarda “Genç Türkologlar Öğrenci Konferansı” organize etme fikri uzun zamandır tartışma konusudur. Konferans organizasyonu; yukarıda belirtilen ön şartlar sağlandıktan ve öğrencilerce konferansın biçimi tartışıldıktan sonra başlamıştır. 7 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilen Kulüp Meclisinin 7’nci Olağan Oturumunun sonuçlarına dayanarak internet aracıyla tebliğ eden ‘Genç Türkologlar’ Türkoloji Öğrencileri Bölgesel Konferansı Çalışma Grubu oluşturulmuştur.

            Eş zamanlı olarak 2019 yılı Kasım sonlarından beri öğrencilerimiz; Belgrad, Mostar, Tuzla, Saraybosna ve Zenitsa’daki Türkoloji/Türk Dili Edebiyatı Bölümlerinde eğitim alan arkadaşlarıyla bu tür bir konferans için ilgilerinin olup olmadığını tespit etmek amacıyla temasa

geçmişlerdir. (Ya sunum yaparak ya da herhangi bir şekilde organizasyonun içinde olacak) kırk Zagreb Türkoloji Öğrencisinin yanı sıra, saydığımız tüm fakültelerden aktifçe yer almak isteyen on beşer civarında öğrenci tespit edilmiştir. Bu sayının, konferans duyurusu yayınlandıktan  sonra artacağını beklenmektedir. Türkoloji Bölümü Hocalarının organizasyonun tüm adımlarından haberleri vardır.

            Mevcut imkanlara ve beklentilere göre, şöyle bir genel uygulama planı öngörülmektedir:

 • Ocak: ‘Genç Türkologlar’ Türkoloji Öğrencileri Bölgesel Konferansı Çalışma Grubu kurulması, Çalışma Grubu üye seçilmesi, faaliyet planlanması ve görev dağıtılması
 • Şubat: Felsefe Fakültesi’nin 2020 Takvim Yılı İçin Öğrenci Projelerinin Eş-Finansmanı İhalesine başvurulması; şu fakültelerin bölüm başkanlarıyla resmi temasa geçilmesi: Zagreb Üniversitesi Felsefe Fakültesi Türkoloji Kürsüsü, Belgrad Üniversitesi Filoloji Fakültesi Şarkiyat Bölümü, Saraybosna Üniversitesi Felsefe Fakültesi Oryantal Filoloji Bölümü, ‘Cemal Biyediç’ Mostar Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Tuzla Üniversitesi Felsefe Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Zenitsa Üniversitesi Felsefe Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü; bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Zagreb Büyükelçiliği, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Hırvat-Türk Dostluk Derneği gibi ilgili kurumlara bağlantıya geçilmesi;
 • Mart ile Ekim arası: Mart başında resmi duyurunun yapılması (15 Haziran’a kadar başvuru gönderilmesi, 15 Eylül’e kadar özet gönderilmesi); ulaşım, barınma ve yemek organizasyonu; konferansın detaylandırılması, muhtemel sorunların tartışılması ve çözüm yollarının bulunması; katılımcı ve ortaklar ile iletişim; panel konuşmacı bulunması; görsel kimliğin oluşturulması; Hırvatistan, Sırbistan ve Bosna Hersek’ten gelecek misafirlere davetiye ulaştırılması;
 • Kasım: Çalışma grubunun toplantılarının yoğunlaştırılması

Uygulama Yeri
Zagreb Üniversitesi Felsefe Fakültesi

Uygulama Tarihi
5-7 Kasım 2020

Organizatör
Türkoloji Öğrencileri Kulübü

Proje Yöneticisi
Marko Šapina

İletişim
sapina.marko@gmail.com
+90 552 457 16 20 (Whatsapp)

Bir cevap yazın